BOZPEX s.r.o.

Rádek 256/27, Láb

PSČ: 900 67

IČO: 51 944 103

DIČ: 2120841547

0905 712 674

kimlicka@bozpex.sk

BOZP

Bezpečnosť a ochrana zdravia
pri práci

vypracovanie vedenie a aktualizácia základnej a prevádzkovej dokumentácie
kontrola stavu BOZP na pracovisku
školenia zamestnancov
súčinnosť pri kontrolách Inšpektorátu práce
šetrenie pracovných úrazov
vypracovanie plánu BOZP stavby
výkon koordinátora BOZP na stavenisku
ostatné činnosti v zmysle platnej legislatívy

OPP

Ochrana pred požiarmi
 

vypracovanie, vedenie a aktualizácia dokumentácie
výkon preventívnych protipožiarnych prehliadok
školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov
školenia osôb, ktoré zabezpečujú ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase
odborná príprava protipožiarnych hliadok
pravidelná kontrolu a servis požiarnych zariadení
ostatné činnosti súvisiace s požiadavkami právnych a ostatných predpisov v oblasti ochrany pred požiarmi

CO

Civilná ochrana
 

vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva
vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti
vzdelávacia činnosť na úseku civilnej ochrany

Copyright © BOZPEX s.r.o.