Ján Kimlička - BOZPEX

Láb č.256

PSČ: 900 67

IČO: 43 135 757

DIČ: 1032480944

0905 712 674

kimlicka@bozpex.sk

Autorizovaný bezpečnostný technik a technik požiarnej ochrany

BOZP

Bezpečnosť a ochrana zdravia
pri práci

vypracovanie vedenie a aktualizácia základnej a prevádzkovej dokumentácie
kontrola stavu BOZP na pracovisku
školenia zamestnancov
súčinnosť pri kontrolách Inšpektorátu práce
šetrenie pracovných úrazov
vypracovanie plánu BOZP stavby
výkon koordinátora BOZP na stavenisku
ostatné činnosti v zmysle platnej legislatívy

OPP

Ochrana pred požiarmi
 

vypracovanie, vedenie a aktualizácia dokumentácie
výkon preventívnych protipožiarnych prehliadok
školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov
školenia osôb, ktoré zabezpečujú ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase
odborná príprava protipožiarnych hliadok
pravidelná kontrolu a servis požiarnych zariadení
ostatné činnosti súvisiace s požiadavkami právnych a ostatných predpisov v oblasti ochrany pred požiarmi

PZS

Pracovná zdravotná služba pre kategórie prác 1 a 2

zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby pre kategórie prác 1 a 2
posúdenie faktorov pracovného prostredia
zaradenie zamestnancov do kategórie prác
vypracovanie dokumentácie
vypracovanie prevádzkových poriadkov

Copyright © Ján Kimlička - BOZPEX | Designed by Harryarts / Freepik